Regulamin sklepu

Na tej stronie znajdziesz regulamin sklepu internetowego Yumeka.pl.

Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem Yumeka.pl jest Klaudia Ciurka, prowadząca działalność gospodarczą: Zaczytaj się w Azji Klaudia Ciurka, ul. Piastów 9/143, 40-866 Katowice, NIP: 7343532852.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje

 1. Sprzedawca – Zaczytaj się w Azji Klaudia Ciurka, z siedzibą w Katowicach przy ul. Piastów 9/143, kod pocztowy 40-866.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://yumeka.pl.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Zaczytaj się w Azji Klaudia Ciurka, ul. Piastów 9/143, 40-866 Katowice.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@yumeka.pl.
 3. Konto Sprzedawcy w serwisie Instagram: wydawnictwo.yumeka.
 4. Konto Sprzedawcy w serwisie Facebook: wydawnictwo.yumeka.
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 19 1870 1045 2078 1076 1372 0001.
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i kont w serwisach społecznościowych podanych w niniejszym paragrafie.

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 6. Sklep oświadcza, że dostarczany Produkt jest wolny od wad.
 7. Do każdego zamówienia Sklep wysyła elektroniczny dowód sprzedaży.
 8. Pytania związane z funkcjonowaniem Sklepu mogą być kierowane na adres e-mail biuro@yumeka.pl.

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie od 1 do 4 dni roboczych (z zastrzeżeniem ustępów 5 i 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, także tych dostępnych w przedsprzedaży, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. W przypadku zamówienia Produktów cyfrowych (e-book), Produkt udostępniany jest Klientowi natychmiast po rejestracji płatności. W przypadku zamówienia Produktu w przedsprzedaży, zostaje on wysłany Klientowi nie później niż w dniu premiery.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób od dnia wpłynięcia potwierdzenia o dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. Dostawa na terenie całego świata jest możliwa po wcześniejszym mailowym ustaleniu kosztów dostawy.
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest niemożliwy.

Sposoby płatności, czas realizacji zamówień

 1. Należność za Produkty zakupione w Sklepie można uregulować za pomocą:
  • bramki do szybkich płatności internetowych, z uwzględnieniem systemu BLIK,
  • karty kredytowej,
  • przelewu internetowego,
  • systemu PayPal.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę. Czas realizacji Zamówienia to od 1 do 4 dni roboczych od dnia wpłynięcia potwierdzenia o dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku zamówienia Produktów dostępnych w przedsprzedaży, Zamówienie zostanie zrealizowane po podanej w Sklepie dacie premiery.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki lub opóźnienia w jej doręczeniu powstałe z powodu błędnie podanego adresu Klienta lub czynników niezależnych od Sprzedawcy, takich jak opóźnienia po stronie spedytora.

Reklamacje

 1. Reklamacji może dokonać Klient lub Przedsiębiorca.
 2. Produkt zakupiony w Sklepie może być reklamowany:
  • drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z informacjami sprecyzowanymi w ustępie 3 niniejszego paragrafu na adres Wydawnictwo Yumeka Klaudia Ciurka, ul. Piastów 9/143, 40-866 Katowice, z dopiskiem “Reklamacja”,
  • lub mailowo poprzez wysłanie informacji sprecyzowanych w ustępie 3 niniejszego paragrafu wraz ze zdjęciem / zdjęciami usterki na adres biuro@yumeka.pl.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres mailowy, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia. Wszystkie informacje dotyczące reklamacji oraz sposobu jej rozpatrzenia kierowane będą na adres mailowy podany w zgłoszeniu. Dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mail biuro@yumeka.pl.
 5. Produkty przesyłane w ramach reklamacji nie powinny być zniszczone czy zabrudzone.

Zwrot towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od daty wydania Produktu poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 2. Oświadczenie zawierające imię i nazwisko, nazwę zwracanego Produktu, dowód zakupu (w formie załącznika lub wydruku) oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot środków pieniężnych za zwracany Produkt, należy dostarczyć drogą mailową na adres biuro@yumeka.pl lub pocztową na adres Zaczytaj się w Azji Klaudia Ciurka, ul. Piastów 9/143, 40-866 Katowice, z dopiskiem “Zwrot”.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, zobowiązany jest on do zwrotu Produktów objętych tą Umową. Zwrot ten powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres wskazany w ustępie 2 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu wystarczy potwierdzenia nadania przed upływem terminu 14 dni. Wraz ze zwracanym Produktem Klient zobowiązany jest zwrócić wszelkie produkty otrzymane bezpłatnie, w ramach gratisu. Zwracany Produkt powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy uznaje się za nieskuteczne, jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony mechanicznie lub niekompletny, bądź Sprzedawca nie otrzyma Produktu w terminie do 14 dni od dnia przesłania odstąpienia od Umowy.
 5. Zwrot środków finansowych za zwrócony Produkt nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu, nie później jednak niż 14 dni od chwili otrzymania zwrotu.
 6. W razie odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Dostarczone Produkty ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zdrowego rozsądku.
 7. Zwrotom nie podlegają Produkty, które na życzenie Klienta poddane zostały modyfikacji.
 8. Zwrotom nie podlegają Produkty cyfrowe (e-book).

Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Polityka prywatności.

Follow by Email
Instagram